Avocaţi şi Asistenţă judiciară

 1. Avocaţi şi Asistenţă judiciară
 2. Asistenţă medicală
 3. Notari publici

Notă: Departamentul de Stat nu ȋşi asumă nici o responsabilitate sau răspundere legală pentru abilităţile profesionale, reputaţia sau entităţile ori persoanele ale căror nume apar pe listele următoare. Includerea pe aceasta listă nu constituie ȋn nici un fel o recomandare din partea Departamentului de Stat sau a guvernului S.U.A. Numele apar ȋn ordine alfabetica, iar ordinea ȋn care apar nu are nici o altă semnificaţie. Informaţiile cuprinse ȋn liste provin direct de la furnizorii locali de servicii; Departamentul de Stat nu poate garanta pentru astfel de informaţii.

Personalului Departmentului de Stat, ambasadelor şi consulatelor S.U.A. ȋi este interzis prin regulamentele federale să acţioneze ca agenţi sau avocaţi pentru cetăţeni americani angajaţi ȋn dispute juridice ȋn străinătate. Angajaţii Departmentului de Stat, inclusiv consilierii juridici, nu  pot da sfaturi juridice publicului.

Deşi nu avem voie să recomandăm un anumit avocat, putem totuşi să vă punem la dispoziţie numele mai multor avocaţi străini, care şi-au exprimat dorinţa de a oferi asistenţă juridică cetăţenilor americani. Pentru sfaturi şi sugestii cu privire la angajarea unui avocat străin, vă rugăm să citiţi informaţiile de pe website-ul Departmentului de Stat: Retaining a foreign attorney.

Pentru avocaţii din România care vorbesc limba engleză, vă rugăm descărcaţi Lista de avocaţi.

Website-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România conţine informaţii privitoare la barourile din toate judeţele, cu date de contact pentru avocaţii ce sunt membrii ai barourilor respective.

In continuare vă prezentăm informaţii utile despre asistenţa judiciară internaţională ȋn România, prezentate pe scurt pentru persoanele care vizitează site-ul nostru. Pentru cele mai recente şi complete informaţii, vă rugăm să vizitaţi pagina Asistenţă judiciară internaţională a Departamentului de Stat.

 

 

Notificarea (comunicarea) de acte judiciare şi extrajudiciare:

Comunicarea de acte judiciare şi extrajudiciare poate fi adusă la ȋndeplinire ȋn cazuri civile conform prevederilor Convenţiei privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965.

Comunicarea actelor de procedură ȋn cazuri penale se realizează prin comisie rogatorie internaţională, aşa cum este descris ȋn 4 Moore’s Federal Practice 28.05 şi Legea 704/2001 privind asistenţa judiciară internaţională ȋn materie penală.

Pentru cele mai complete şi actuale informaţii, accesaţi pagina Asistenţă judiciară internaţională pe website-ul Departamentului de Stat. România a aderat la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială ȋn august 2003. Convenţia, ȋmpreună cu declaraţiile formulate de România, a intrat ȋn vigoare ȋn data de 1 aprilie 2004.

În baza Art.16 alin.3 din Convenţie, România a declarat că agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari străini nu pot notifica sau comunica acte judiciare ori extrajudiciare pe teritoriul statului român decât cetăţenilor statului pe care îl reprezintă.

România se opune posibilităţii de notificare sau comunicare directă, aşa cum este prevăzut de Art. 15 alin. 1. Pe teritoriul României, comunicarea şi notificarea directă, în sensul articolului 15 alin. 1 din Regulament nu este acceptată de codul de procedură civilă.

Solicitarea se poate face prin transmiterea către autoritatea centrală română a unei cereri de notificare sau comunicare, ȋnsoţită de actele ce urmează a fi transmise (ȋn dublu exemplar), conform prevederilor Articolului 3 din Convenţie.  Citaţia, plȋngerea sau orice alte documente ce urmează a fi transmise trebuie traduse ȋn limba română şi trimise ȋn dublu exemplar.

Autoritatea centrală va duce la ȋndeplinire cererea potrivit modalităţilor prevăzute de legislaţia română, de obicei printr-un executor judecătoresc.  După ducerea la ȋndeplinire a notificării sau comunicării, autoritatea centrala va transmite dovada comunicării către “ofiţerul judiciar” care a făcut solicitarea.

Informaţii complete despre procedurile prevăzute de Convenţie şi copii ale formularelor standard ce trebuie folosite sunt disponibile pe pagina de internet a Conventiei de la Haga.

Autoritatea Centrală Română: Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional is Cooperare Judiciară, Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti, Cod 050741, Romania, Tel: +4 037 204 1077 / 78 (director’s office), Fax: +4 037 204 1079, e-mail: dreptinternational@just.ro, website: http://www.just.ro.

Autoritatea Centrală S.U.A.: Office of International Judicial Assistance, Civil Division, Department of Justice, 1100 L St., N.W., Room 11006, Washington, D.C. 20530, Tel: (202) 307-0983; Fax: (202) 514-6584.

Taxe: Nu există taxe pentru efectuarea notificării sau comunicării de acte prin autoritatea centrală conform prevederilor Convenţiei.

In cazuri civile ȋn care un cetăţean american doreşte să depună mărturie, acestuia i se poate lua o depoziţie. Audierea martorilor ȋn România este reglementată de prevederile Articolului 5 aliniatele (f) şi (j) din Conveţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare şi, ȋn cazuri civile şi comerciale, de către Convenţia de la Haga privind privind obţinerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială, cu rezervele formulate de către România.

România nu permite audierea cetăţenilor săi de către diplomaţi sau ofiţeri consulari străini. Audierea cetăţenilor români trebuie solicitată de către tribunalul străin prin intermediul autorităţii centrale române, care este Ministerul de Justiţie. Martorii pot refuza să depună jurământul sau să răspundă la ȋntrebări. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi pagina de internet Obţinerea de probe a Departamentului de Stat.

Persoana audiată trebuie să fie un cetăţean american ce locuieşte ȋn România. Declaraţiile trebuie să fie făcute de bună voie, fără constrȋngere sau teamă de repercursiuni. Prin urmare, ȋnainte de luarea depoziţiei, ȋn conformitate cu legea, ofiţerul consular va consilia fiecare martor cu privire la caracterul voluntar al acesteia. Avocatul care organizează depoziţia trebuie să contacteze secţia consulară a ambasadei cât mai devreme posibil ȋnainte de data propusă, pentru a se informa cu privire la procedură, obţinerea programării şi plata taxelor.

Cu cel puţin şase săptămâni ȋnainte de data agreată pentru depoziţie, avocatul trebuie să pună la dispoziţia Secţiei Consulare fie:

 1. O copie a ȋnştiinţării transmise părţii adverse cu privire la anticipata audiere; sau
 2. O copie a hotărârii judecătoreşti prin care ofiţerul consular este autorizat să audieze martorul.

Acestea trebuie să cuprindă:

 • Numele părţilor şi numărul de dosar
 • Numele tribunalului sau judecătoriei
 • Numele/cetăţenia/adresa/număul de telefon al martorilor
 • Data şi locul audierilor
 • O scurtă descriere a cazului, cu accent pe standardele adecvate ale dreptului material şi procedural american.

Este răspunderea avocatului care organizează depoziţia să angajeze un stenograf, şi un traducător sau interpret, dacă este cazul. Vă rugăm să puneţi la dispoziţia Secţiei Consulare numele, adresele şi numerele de telefon ale stenografului ȋnainte de data depoziţiei.

Pentru cele mai actuale şi complete informaţii, accesaţi pagina de internet despre  Asistenţă judiciară internaţională a Departamentului de Stat.

NOTA: O listă de stenografi şi o listă de traducători oficiali poate fi obţinută de la Secţia Consulară. Departamentul de Stat nu ȋşi asumă nici o responsabilitate pentru abilităţile profesionale sau competenţa persoanelor ale căror nume apar pe aceste liste.

In cazul martorilor cu cetăţenie română audiaţi ȋn tribunale româneşti, vă rugăm să notaţi că declaraţiile date de martori ȋn tribunalele din România nu sunt ȋnregistrate verbatim. Prin urmare, se poate ȋntâmpla ca un stenograf să nu poată ȋnregistra declaraţia martorului ȋntr-o manieră acceptabilă ȋntr-un tribunal american. Este răspunderea avocatului care organizează luarea depoziţiei să se asigure că aceasta este ȋnregistrată şi transcrisă ȋn conformitate cu legile din jurisdicţia unde se desfăşoară procesul.

Proceduri ulterioare depoziţiei

In absenţa unei declaraţii de renunţare depuse de către avocaţii părţilor, după ȋncheierea depoziţiei:

 1. Stenograful şi traducătorul sau interpretul trebuie să semneze ȋn prezenţa ofiţerului consular declaraţii cu privire la acurateţea transcrierilor;
 2. După citirea transcrierii depoziţiei şi efectuarea eventualelor corectă ȋn maniera sugerată de către avocaţi sau tribunal, martorii trebuie să semneze transcrierea depoziţiei ȋn prezenţa ofiţerului consular; şi
 3. Ofiţerul consular trebuie să pregătească un certificat de ȋncheiere a depoziţiei.

Taxe consulare percepute pentru luări de depoziţii

Toate taxele trebuie plătite ȋnainte de depunerea jurământului de către participanţi şi luarea depoziţiei.

Avocatul care organizează luarea depoziţiei trebuie să depună un depună o sumă minimă de $1,283.00 atunci când solicită programarea, pentru timpul petrecut de personalul consular pentru efectuarea aranjamentelor necesare luării depoziţiei. Suma se poate depune sub forma unui cec sau money order plătibil Ambasadei S.U.A. la Bucureşti. Această sumă este se reţine dacă depoziţia este anulată sau reprogramată indiferent de motiv, ȋn afara cazului ȋn care anularea sau reprogramarea este solicitată de către Secţia Consulare. Pentru a reprograma o depoziţie, avocatul trebuie să depună din nou suma de $1,283.00.

Dacă ofiţerul consular consideră că această sumă este prea mică faţă de costurile totale, va putea solicita depunerea unei sume mai mari.

Costuri ale serviciilor consulare

O taxă de  $309.00 pe oră, calculată pe intervale minime de o oră, va fi achitată pentru servicii consulare legate de luarea depoziţiei, cum ar fi administrarea jurământului şi consilierea martorilor cu privire la caracterul voluntar al depoziţiei, timpul petrecut de ofiţerul consular pentru a prezida luarea depoziţiilor, pregătirea depoziţiilor pentru expedierea prin poştă către Statele Unite, şi alte servicii. In cazuri excepţionale ȋn care depoziţia are loc la distanţă de Secţia Consulară sau ȋn afara orelor de program, avocatul trebuie să plătească costuri suplimentare. In asemenea cazuri, avocatul va trebui să depună ȋn avans o sumă ce acoperă costul estimativ al luării depoziţiei, ȋnainte de administrarea jurământului pentru participanţi.

Servicii consulare după ȋncheierea depoziţiei/Certificat de ȋncheiere a depoziţiei

Taxa pentru legalizarea declaraţiilor date sub jurământ de către stenograf şi traducător cu privire la acurateţea transcrierii depoziţiilor şi taxa pentru semnarea de către martor a transcrierii sunt incluse ȋn taxa consulară iniţială percepută pe oră. Pentru aceste servicii nu se percep alte taxe. Taxa pentru eliberarea certificatului de ȋncheiere a depoziţiei este de $415.00.

Obţinerea de probe ȋn cazuri penale este reglementată de prevederile Tratatului Bilateral dintre România şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington pe data de 26 mai 1999, şi ale Protocolului la Tratat, semnat la Bucureşti pe data de 10 septembrie 2007. Remediile oferite de acest tratat sunt disponibile numai procurorilor. Avocaţii apărării trebuie să recurgă la metoda de obţinere de probe prevăzutăde legea română, care este comisia rogatorie internaţională. Cererea de comisie rogatorie este o solicitare transmisă de către un tribunal din S.U.A. autorităţii judiciare competente din ţara străină. Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi Cereri de comisie rogatorie.

Cererile din partea avocaţilor apărării ȋn cazuri penale trebuie transmise Biroului Overseas Citizens Services din cadrul Departmentului de Stat.

Taxele consulare pentru procesarea cererilor de comisie rogatorie şi asistenţă judiciară este de $2,275. Avocaţii care trimit solicitarea pot achita această taxă prin cec bancar certificat, ȋn valoare de $2,275, plătibil Ambasadei S.U.A. Cecurile personale sau de companie nu sunt acceptabile. Autorităţile străine ar putea de asemenea să perceapă o taxă. Avocatul va fi ȋnştiinţat de către ambasadă sau de către Biroul pentru cetăţeni americani din cadrul Departamentului de Stat dacă autorităţile locale comunică ambasadei taxele percepute local. Nu există taxe consulare pentru cereri de comisie rogatorie transmise de reprezentanţi ai guvernului la nivel local, de stat sau federal. (conform 22 CFR 22.1, articolul 53). Dacă prin cererea de comisie rogatorie se solicită obţinerea de probe de la mai mult de un martor sau notificarea a mai mult de o persoană, ar putea fi percepute mai multe taxe dacă aceste solicitări trebuie transmise mai multor tribunale, aflate ȋn zone diferite de competenţă teritorială.

Cereri din partea oficialilor guvernului de stat sau federal: Dacă cererea este transmisă din partea reprezentanţilor guvernului de la nivel local, de stat sau federal, nu se percep taxe consulare.(22 CFR 22.1, item 58(a)/ (c). Totuşi, este posibil ca autorităţile locale dintr-o ţară străină să perceapă taxe proprii, ce vor trebui plătite de către autorităţile din Statele Unite care transmit cererea de asistenţă. Veţi fi informat dacă este necesar să transmiteţi date fiscale sau un cec pentru plata taxele percepute de către autorităţile din România.