Paşaport pentru minori cu vârsta sub 16 ani

Cererile pentru eliberarea unui paşaport pentru un minor cu vârsta sub 16 ani se depun personal, pe baza unei programări. Prezenţa minorului şi a ambilor părinţi este obligatorie la momentul depunerii cererii. Acordul ambilor părinţi este demonstrat prin semnarea cererii de eliberare a paşaportului în prezenţa unui ofiţer consular.

În cazul ȋn care unul dintre părinţi nu poate veni la Ambasada, acesta trebuie să trimită o declaraţie  de consimţâmânt, formularul DS-3053, notarizat fie la biroul unui notar public din S.U.A, fie la Ambasada sau Consulatul Statelor Unite din ţara unde se află. Formularul poate fi descărcat aici (pdf 421 kb). Rubricile 1, 2 și 4 trebuie completate ȋn ȋntregime.

Formularul DS-3053 trebuie sǎ fie notarizat și sǎ conținǎ urmǎtoarele:

  • Pǎrintele care nu va fi prezent la ambasadǎ trebuie sǎ semneze și sǎ dateze formularul DS-3053 ȋn fața notarului public american sau a unui ofițer consular;
  • Formularul DS-3053 trebuie sǎ fie notarizat și datat ȋn aceași zi de cǎtre pǎrintele care semneazǎ și de notarul public;
  • Formularul DS-3053 trebuie sǎ fie semnat și notarizat de cǎtre pǎrinte cu cel mult 90 de zile ȋnainte de depunerea cererii la ambasadǎ. Cu excepția cazului ȋn care consimțǎmântul este retras de cǎtre pǎrintele care a semnat formularul DS-3053, acest formular executat corect rǎmâne valabil pânǎ la eliberarea pașaportului minorului, sau pânǎ la respingerea cererii ori retragerea ei de cǎtre pǎrintele care a depus-o.

Formularul trebuie să fie ȋnsoţit de o copie a actului de identitate folosit pentru notarizarea sa.

  • Consimţământul celuilalt parinte nu este necesar dacă părintele care depune cererea poate prezenta unul din următoarele documente:
  • Certificat de naştere al copilului ȋn care unde este menţionat doar unul dintre părinţi;
  • Certificat de adopţie din care reiese că părintele solicitant este singurul părinte adoptiv;
  • Hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă (părintele absent nu are drept de acces şi călătoria minorului nu este restricţionată de respectivul document);
  • Hotărâre judecătorească prin care părintele absent este pus sub interdicţie; sau
    Certificat de deces al acestuia.